02-9926310-11
THAISENIORGOLFER@YAHOO.COM

ประวิติสมาคม

ประวัติอย่างย่อของสมาคมกอล์ฟผู้อาวุโส แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7

สมาคมกอล์ฟผู้อาวุโสแห่งประเทศไทย ถือกำเนิดขึ้นที่กรุงเทพฯ โดยกลุ่มนักกอล์ฟอาวุโสเป็นผู้ก่อตั้ง นำโดย
พล.ท จำเนียร พงษ์ไพโรจน์ จดทะเบียนครั้งแรกภายใต้ชื่อ สมาคมกอล์ฟผู้สูงอายุ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้อยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 ต่อมาได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2520 ภายใต้ชื่อ สมาคมกอล์ฟผู้อาวุโสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 โดย มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Thailand Senior Golfers’ Association Under Royal Patronage of Her Majesty Queen Rambhaibarni of King Rama VII ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ที่ตั้งของสมาคม
ชั้น 2 อาคารสนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ถ.พหลโยธิน ต.คลองคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 02-992-6310 – 11 โทรสาร 02-533-8999.- E-mail: thaisenoirgolfer@yahoo.com

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ เพื่อ
1. ให้ผู้สูงอายุเล่นกอล์ฟฉันท์มิตร เกิดความสุข สนุกสนาน เสริมสร้าง ความสามัคคี และพลานามัย ให้แข็งแรงมีอายุยืน
2. ส่งเสริมให้สมาชิก ร่วมแข่งกอล์ฟกับสมาคมหรือองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือโดยใกล้ชิดกับสมาคมกอล์ฟผู้อาวุโสอาเซียน อันจะทำประโยชน์มาสู่ประเทศชาติ
4. เป็นสมาชิกของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย
5. เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาสังคมให้มีความสามัคคี
6. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

สมาชิก มี 2 ประเภท
1. สมาชิกสามัญ ได้แก่บุคคลซึ่งเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่น และเสียค่าบำรุงครั้งเดียวตลอดชีพ
2. สมาชิก กิตติมศักดิ์ได้แก่บุคคลที่ให้ความอุปการะหรือทำประโยชน์แก่สมาคม

สมาชิกชายมีอายุตั้งแต่ 55 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
สมาชิกหญิงมีอายุตั้งแต่ 45 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

การดำเนินกิจการของสมาคม
นายกสมาคมฯ มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าบริหารกิจการของสมาคมและแต่งตั้ง คณะกรรมการ คณะหนึ่ง มีจำนวนอย่างน้อย 11 คน แต่ไม่เกิน 19 คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี
ติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ

การแข่งขันกอล์ฟระหว่างสมาชิกของสมาคม
สมาคมฯจัดการแข่งขัน ประจำเดือนทุกเดือน ทั้งสนามกอล์ฟใน กรุงเทพฯ และปริมณฑล

การแข่งขัน กอล์ฟ ระหว่างชาติสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ
มี ประเทศไทย,อินโดนีเซีย,มาเลเซีย,ฟิลิปปินส์,บรูไน และสิงคโปร์ โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ ตามลำดับตัวอักษร ในปี 2558 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ครั้งที่ 32

การประชุมใหญ่
สมาคมฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำทุกปี ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี

สมาชิก
ตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมฯ ขึ้นมามีสมาชิกประมาณ 5,000 กว่าท่านและที่เข้าร่วมแข่งขันเป็นประจำหมุนเวียนกันไปอยู่ประมาณ 500-800 ท่าน
นายกสมาคมฯตั้งแต่ก่อตั้ง พ.ศ. 2520 จนถึงปัจจุบันมี 13 ท่าน

ปัจจุบันคือ นายวิชัย ศรีขวัญ ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมพาพันธ์ 2561 จากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ติดต่อเรา

THAILAND SENIOR GOLFERS ASSOCIATION
สมาคมกอล์ฟผู้อาวุโสแห่งประเทศไทยในพระบรมราธินูปถัมภ์
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7

โทร: 02-9926310.11
มือถือ: 091-0702228
โทรสาร: 02-5338999
อีเมล์: thaiseniorgolfer@yahoo.com


เฟสบุ๊ค